नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सिरहा

जोन (प्राविधिक इकाई, सप्तरी)


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 निर्णय सम्बन्धमा | 2081-02-28 View
2 आँँपको बिरुवा वितरण सम्बन्धि सूचना | 2081-02-28 View
3 निर्णय सम्बन्धमा | 2081-02-13 View
4 नयाँँ मत्स्य पोखरी निर्माण सम्बन्धि सुचना | 2081-02-03 View
5 यन्त्रीकरण दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा | 2081-02-02 View
6 निर्णय सम्बन्धमा | 2081-01-16 View
7 माटो सुधार कार्यक्रम सम्बन्धमा | 2081-01-16 View
8 सहभागितात्मक कृषि प्रबिधि सिकाई तथा प्रदर्शनी केन्द्र प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना | 2081-01-07 View
9 यन्त्रीकरण, साईलेज प्रवर्दन, नयाँँ मत्स्य पोखरी निर्माण, पोखरी डिल सदुउपयोग आदि कार्यक्रमको निर्णय सम्बन्धमा | 2080-12-16 View
10 सिलबन्दि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्ध| 2080-12-16 View
11 मिल्क एनालाइजर तथा च्याफ कटरको बजार दर भाउ सम्बन्धमा | 2080-12-05 View
12 नयाँ पोखरी निर्माणको लागि प्रस्ताव आह्वान 2080-12-01 View
13 सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना | 2080-11-29 View
14 आँँप क्षेत्रफल विस्तार र बहुबर्षिय घाँँस प्रवद्धर्न कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना | 2080-11-17 View
15 बजार दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा | 2080-11-17 View
16 बजार दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धमा | 2080-10-04 View
17 बजार दरभाउ सम्बन्धमा | 2080-10-03 View
18 निर्णय सम्बन्धमा | 2080-09-25 View
19 धान तथा भैसी जोनमा प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सूचना | 2080-09-25 View
20 दर रेट माग सम्बन्धमा | 2080-09-22 View
21 माटो स्वास्थ्य प्रोफाईल सम्वन्धी खामबन्दी दरभाउपत्रको सुचना 2080-08-25 View
22 AI तालिम संचालन सम्बन्धि सूचना | 2080-08-15 View
23 घाँँस बिउ वितरण सम्बन्धि सूचना | 2080-08-15 View
24 सरसफाई करार पदको सिफारिस सम्बन्धि सुचना | 2080-06-29 View
25 सब ओभरसियर पदको उमेदवार सिफारिस सम्बन्धि सुचना | 2080-06-29 View
26 सब ओभरसियर पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना | 2080-06-26 View
27 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | 2080-06-20 View
28 परीक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धमा | 2080-06-20 View
29 नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | 2080-06-16 View
30 परिक्षा संचालन सम्बन्धमा | 2080-06-16 View
31 करार सेवामा पदपुर्ति गरिने सम्वन्धी सूचना। 2080-05-29 View
32 न्यूनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्ने सम्वन्धी सूचना। 2080-05-31 View
33 प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना । 2080-05-31 View
34 कृषि संस्था सूचीकृत गर्ने सम्बन्ध। 2080-05-31 View
35 यन्त्रीकरण, नया मत्स्य पोखरी निर्माण र भकारो सुधार सम्बन्धि सुचना | 2080-03-01 View
36 आँँपको बेर्ना वितरण सम्बन्धि 2080-03-01 View
37 नयाँँ मत्स्य पोखरी निर्माण, यन्त्रीकरण, पोष्ट हरभेसट यन्त्रीकरण, भकारो सुधार र आँँपको क्षेत्र विस्तार सम्बन्धि सूचना | 2080-02-29 View
38 नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण, यन्त्रीकरण, भकारो सुधार र पोष्ट हर्भेस्ट उपकरण सम्बन्धि सुचना 2080-02-17 View
39 आँँपको बिरुवा वितरण सम्बन्धि सूचना | 2080-02-14 View
40 कृत्रिम गर्भाधानका सामग्रीहरू वितरण सम्वन्धमा 2080-01-31 View
41 डिप ट्युबेलको दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सुचना। 2080-01-14 View
42 हरियो मल प्रदर्शन,हाईव्रिड धान,मकै प्यकेज अफ प्रक्टिस ठुला, सिचाई लगायतका निर्णयहरु प्रकाशन गरिएको सुचना। 2080-01-10 View
45 डिप ट्युबेलको बजार दरभाउ सम्वन्धी सुचना। 2079-12-19 View
46 नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2079-12-14 View
47 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धिसूचना 2079-12-14 View
48 वालि सघनता तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सिचाई जाडान सम्वन्धी सुचना 2079-10-26 View
49 नाया पोखरी निर्माण,पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादकत्व वृद्धि र दुग्ध संकलन केन्द्र सुद्रिढिकरण कार्यक्रमका लागि छनौट भएका कृषि संस्थाहरूको नामावली 2079-10-25 View
50 प्रविधि शिकाइ तथा प्रदर्शनी केन्द्र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव अह्वान। 2079-10-17 View
51 सेवा करारमा नियुक्त दिइएको सुचना। 2079-09-20 View
52 समझौता बारे (धान जोन) 2079-09-29 View
53 ना.प्रा.स अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। 2079-09-01 View
54 नायब प्राविधिक साहायक पद कृषि सेवा लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा। 2079-08-25 View
55 न्यूनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी 07 दिने सुचना। 2079-08-25 View
56 गहुँ वीउ वितरण सम्वन्धी। 2079-08-10 View
57 उन्नत गँहु वीउ वितरण सम्वन्धी सुचना। 2079-07-30 View
58 आश्यपत्र सम्बन्धमा। 2079-07-22 View
59 ५०% अनुदानमा मकैको वीउ वितरण सम्वन्धी सुचना। 2079-07-04 View
60 ५०% अनुदानमा गहुँ वीउ वितरण सम्वन्धी सुचना। 2079-07-03 View
61 परिक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धी सुचना। 2079-06-26 View
62 परिक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धी सुचना। 2079-06-26 View
63 ना.प्रा.स. पदका लागि प्रस्ताव पेश गरेका परिक्षार्थीहरुको नामावली प्रकाशन 2079-06-07 View
65 सप्लायर्स छनौट गरिएको सम्वन्धमा 2079-05-28 View
66 Vacancy 2079/080 2079-05-17 View
67 आ.व 2079/080मा छनौटमा परेका कृषिसंस्थाहरुको नामावली प्रकाशन 2079-05-12 View
68 कृषि औजार, उपकरण तथा मेशिनरीको मुल्य दर पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। 2079-05-12 View
69 साना सिँचाइको दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी ०७ दिने सुचना 2079-05-02 View
70 आ.व.२०७९/०८० मा सुचिकृत भएका सप्लायर्स हरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सुचना 2079-05-02 View
71 कृषि औजार, उपकरण र मेशिनरी मुल्य ०७ दिन भित्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2079-05-01 View
72 अपुग कागजातहरु ०७ दिन भित्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना। 2079-05-01 View
73 सुचिकृत र प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा। 2079-04-25 View
74 सप्लायर्स सुचिकृत म्याद थप सम्बन्धी 2079-04-25 View
75 कृषि फर्म/संस्था सप्लायर्स सुची दर्ता वारे 2079-04-10 View
76 आ.व.२०७९/०८०को सुचिकृत तथा प्रस्ताव अह्वान सम्वन्धी सुचना। 2079-04-02 View
77 सप्लायर्स छनौट गरिएको वारे। 2079-03-08 View
78 सुची दर्ता तथा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा 2079-02-26 View
79 सप्लायर्स छनौट गरिएको वारे। 2079-01-11 View
80 धान र आप जोन सप्तरीका कृषि संस्थाहरूलाई समझौता सम्वन्धि सुचना। 2078-12-21 View
81 दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धमा। 2078-12-20 View
82 दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी ०७ सुचना। 2078-12-17 View
83 भैँसी जोन सन्चालन समन्वय समिति गठन सम्बन्धी सुचना। 2078-09-16 View
84 क्यटलग विधिबाट पिकअप खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सुचना। 2078-09-09 View
85 क्यटलग विधिबाट पिकअप खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सुचना। 2078-09-06 View
86 आ.व. २०७८/०७९ विभिन्न कार्यक्रमहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे। 2078-08-25 View
87 प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सुचना। 2078-08-21 View
88 सप्लायर्स सुचिकृत सम्बन्धि सुचना। 2078-08-03 View
89 आशय पत्र सम्बन्धमा 2078-07-17 View
90 परियोजन कार्यान्वयन एकाइ सिरहाका धान,आँप तथा माछा जोनमा सुचिकृत भएका कृषक समुह सहकारी तथा फर्महरुको नामावली 2078-07-01 View
91 जोन कार्यान्वयन एकाइ सप्तरीका धान,आँप तथा भौसी जोनमा सुचिकृत भएका कृषक समुह सहकारी तथा फर्महरुको नामावली 2078-07-01 View
92 गँहु वीउ प्रस्ताव (शिलवन्दी)अह्वाहन गरिएको सुचना रद्व गरिएको वारे। 2078-06-14 View
93 जोन संचालक समन्वय समितिको गठन सम्वन्धी सुचना। 2078-06-05 View
94 प्रताव सम्वन्धी सूचना संसोधन गरिएको। 2078-05-18 View
95 कृषि संस्था सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा सुचना!! 2078-05-02 View
96 सुची दर्ता गर्ने सूचना 2078-01-27 piu siraha View
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, सिरहा, जोन (प्राबिधिक एकाई, सप्तरी)
Last Updated: 2021/05/10
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.