नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सिरहा

जोन (प्राविधिक इकाई, सप्तरी)


निर्देशिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल निर्देशिका/ कार्यविधि 2078-01-31 View
2 किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन बिधि निर्देशिका/ कार्यविधि 2078-01-31 View
3 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दस्तावेज निर्देशिका/ कार्यविधि 2078-02-02 View
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, सिरहा, जोन (प्राबिधिक एकाई, सप्तरी)
Last Updated: 2021/05/10
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.