नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सिरहा

जोन (प्राविधिक इकाई, सप्तरी)


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 कृषि डायरी २०७५ कृषि डायरी 2078-01-29 View Download
2 कृषि डायरी २०७६ कृषि डायरी 2078-01-29 View Download
3 कृषि डायरी २०७७ कृषि डायरी 2078-01-29 View Download
4 कृषि डायरी २०७८ कृषि डायरी 2078-01-29 View Download
5 सुचिकृत फारम 2079/080 फारमहरू 2079-04-02 View Download
6 प्रस्ताव फारम 2079/080 फारमहरू 2079-04-02 View Download
7 साना सिँचाईको लागि Bill Of Quantities(BOQ) फारम आ.व.2079/080 फारमहरू 2079-05-02 View Download
8 कृषि औजार, उपकरण तथा मेशिनरीको औसत दरभाउ फारम। आ.व.2079/080 फारमहरू 2079-05-12 View Download
9 कृषि औजार, उपकरण तथा मेशिनरीको प्राविधिक स्पेशिफिकेसन। अन्य 2079-05-12 View Download
10 सुचिकृत फारम २०८०/०८१ फारमहरू 2080-05-31 View Download
11 प्रस्ताव फारम २०८०/०८१ फारमहरू 2080-05-31 View Download
12 दरखास्त फारम दरखास्त फारम 2080-06-01 View Download
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, सिरहा, जोन (प्राबिधिक एकाई, सप्तरी)
Last Updated: 2021/05/10
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.